Cơ quan quản lý dự kiến tăng khung thuế bảo vệ môi trường với xăng, dầu, mỡ nhờn, trừ dầu hoả, để tạo dư địa điều chỉnh chính sách khi cần thiết.

Nội dung này được đề cập tại Dự thảo Chương trình xây dựng luật, pháp lệnh năm 2024, điều chỉnh năm 2023 đang được Bộ Tư pháp lấy ý kiến.

Nhà máy

Theo quy định hiện hành, khung thuế bảo vệ môi trường với xăng, dầu, mỡ nhờn như sau: